Ochrana osobních údajů Yoga Life Happy life

Yoga life – Happy life chrání osobní údaje
Velmi si ceníme našich klientů, a proto je pro nás ochrana osobních údajů, ochrana klienta, posláním a samozřejmostí. Veškeré údaje, kterých se nám od vás dostává, chráníme a zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Chráníme tak klienty před jakoukoli neoprávněnou manipulací s jejich osobními údaji. Naši klienti jsou s námi v bezpečí.

Níže vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s naší činností. 

Správce
Správcem osobních údajů je společnost Milujeme jógu s.r.o., sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1- Staré Město, IČO: 071 93 424, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44504 (dále jen „my“, „správce“). 

Provozujeme webové stránky www.yogalifehappylife.cz a www.milujemejogu.cz („stránky“), na kterých nabízíme naše produkty – zejména zboží a online programy („produkty“) spojené s jógovou tématikou.

 

Kontaktní údaje správce
e-mail: katka@yogalifehappylife.cz

adresa: Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1- Staré Město

S jakými osobními údaji pracujeme, proč a na základě čeho
Pokud nás kontaktujete, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. To mohou být: jméno, příjmení, telefon, e-mail, váš dotaz, případně další údaje, které nám vyplníte nebo v rámci další domluvy předáte. Kontaktujeme vás přes ně a budeme s vámi dále prostřednictvím nich s vámi komunikovat za účelem odbavení vašeho dotazu.
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu naší komunikace a dále po dobu 6 měsíců od naší poslední komunikace, pokud nebudeme mít pro zpracování jiný důvod (např. zahájíme smluvní spolupráci, budeme je potřebovat k doložení našich právních povinností nebo pro náš oprávněný zájem).

Pokud se rozhodnete objednat náš produkt, budeme zpracovávat také všechny osobní údaje, které nám v rámci poskytování našeho produktu předáte. Budou to údaje potřebné pro provedení objednávky produktu – zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon; pokud bude obsahem objednávky i zřízení uživatelského účtu, dále také údaje spojené s uživatelským účtem. Proč budeme tyto údaje zpracovávat?

 • abychom vám mohli poskytnout náš produkt a vy jste mohli zase náš produkt využívat
 • abychom vám mohli vytvořit uživatelský účet, bez kterého byste některý náš produkt nemohli využívat
 • abychom mohli doložit plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv
 • abychom s vámi mohli komunikovat
 • abychom si mohli vaše údaje z preventivních účelů archivovat.

Abychom vám mohli poskytnout naše produkty, budeme výše uvedené údaje zpracovávat na základě naší smluvní spolupráce, což je zákonný důvod pro zpracování osobních údajů. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše produkty řádně poskytnout. Dalším důvodem je také plnění našich právních povinností (např. daňových nebo účetních) a oprávněný zájem na archivaci potřebných údajů ohledně našeho smluvního vztahu (třeba pro případ budoucích sporů). Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let ode dne, kdy mezi námi zanikne náš smluvní vztah.

Protože se zaměřujeme na poskytování informací spojených se zdravotním stavem, může se stát, že nám sdělíte informace týkající se vašeho zdravotního stavu – tzv. citlivé údaje. Tyto informace nám sdělujete pouze na základě vašeho dobrovolného rozhodnutí a my automaticky počítáme s tím, že jejich sdělením nám dáváte souhlas k tomu, abychom s nimi mohli dále za stanoveným účelem pracovat (zejména za účelem zodpovězení dotazu).  Údaje budeme zpracovávat po dobu naší komunikace, nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace, nebudeme-li mít pro zpracování jiný důvod (např. zahájíme smluvní spolupráci, budeme je potřebovat k doložení našich právních povinností nebo pro náš oprávněný zájem). 

V případě objednání produktu zařadíme vaši e-mailovou adresu do databáze pro zasílání newsletterů týkající se tématiky, které se věnujeme. Umožňuje nám to zákon č. 480/2004 Sb. Svůj e-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud nám ho k tomuto použití ponecháte, budeme ho mít v databázi 3 roky od vaší poslední objednávky. 

K odběru newsletterů se můžete na našich webových stránkách přihlásit i sami. Takové zpracování potom probíhá na základě vašeho souhlasu. Vaši adresu zařadíme do databáze na 3 roky, pokud si nebudete přát tuto dobu prodloužit. Svůj e-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit – buď přímo proklikem v mailu nebo nám napište na náš kontaktní mail uvedený nahoře.

Po zakoupení a využití našeho produktu máte možnost nám udělit zpětnou vazbu. V některých případech vás můžeme poprosit o její zveřejnění na webu. Pokud nám toto zveřejnění povolíte, zveřejníme vaší recenzi spolu s vašim křestním jménem. Recenze může obsahovat i informace o vašem zdravotním stavu – k takovému zveřejnění nám dobrovolným uvedením těchto informací udělujete výslovný souhlas. Jelikož jde o zpracování na základě vašeho souhlasu, máte právo váš souhlas se zveřejněním kdykoliv odvolat, napište nám v takovém případě na náš kontaktní mail.  

Na našich sociálních sítích můžeme čas od času uspořádat soutěž. Pokud se do ní přihlásíte, budeme potom zpracovávat osobní údaje, které budou potřeba pro zapojení se do soutěže, zvolení výherce a doručení výhry (zejména jméno, příjmení, uživatelské jméno na sociální síti, e-mail, telefon, doručovací adresa). Zapojením se do soutěže souhlasíte s jejími podmínkami a se zpracováním osobních údajů.  Jelikož jde o zpracování na základě souhlasu, svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, nicméně po odvolání souhlasu nelze dále v účasti na soutěži pokračovat.  Vezměte na vědomí, že osobní údaje i přes odvolání souhlasu můžeme zpracovávat, pokud je to potřebné pro určení, obhajobu nebo výkon našich práv, případně pro doložení splnění právní povinnosti. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání soutěže a jejím vypořádání. 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo externisti, kteří se k vašim datům mohou dostat proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti nebo poskytovat naše produkty. Jsou to:

-  poskytovatel e-mailingové platformy (SmartEmailing) 

-  poskytovatelé platebních bran (Stripe, GoPay)

-  poskytovatel e-mailingové platformy (Ecomail)

- poskytovatel bonusového systému GALANDR COMMUNICATION, s.r.o

- poskytoval odložených splátek Twisto payments a.s.

 

Další informace
Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud by mělo dojít ke zpracování mimo Evropskou unii, pak pouze v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise, případně po splnění jiných požadavků na zajištění bezpečnosti práce s daty. 

Nemáme jmenovaného tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo 
ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 
Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti,
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
  určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), 
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet přímo na nás:

E-mail: katka@yogalifehappylife.cz

Doručovací adresa: Judita Berková, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1- Staré Město

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.yogalifehappylife.cz a www.milujemejogu.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. 

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V Cholticích dne 11. 2. 2023